User Tools

Site Tools


00032000032nghngh

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

00032000032nghngh [2018/11/07 09:23] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Đông Đô</​b>​ là một xã của huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình Việt Nam.
 +</p>
  
 +<​p>​Đông Đô giáp các xã Bắc Sơn ở phía Đông và Đông Bắc, xã Văn Cẩm ở phía Tây Bắc, xã Tây Đô ở phía Tây Nam (các xã này đều cùng huyện Hưng Hà. Góc phía Đông Nam, Đông Đô giáp với xã An Châu của huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Đông Đô gồm các thôn làng Phù Lãng (Phú Lãng Hữu, Phú Lãng Đông), Đồng Phú, Mậu Lâm, Chí Linh (tức làng Sành), Khánh Lai, An Nội (tức An Nạp),... Vào đầu thế kỷ 19, các làng này là các xã thời cổ, thuộc tổng Ỷ Đốn huyện Thần Khê phủ Tiên Hưng trấn Sơn Nam Hạ<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​. Đến cuối thế kỷ 19, biến động địa giới khi thành lập tỉnh Thái Bình, các làng xã này đều thuộc tổng Đô Kỳ phủ Tiên Hưng tỉnh Thái Bình<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​.
 +</p>
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Tập bản đồ hành chính Việt Nam (Administrative Atlas)</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Cuốn Tên làng xã Việt Nam đầu thế kỷ 19, trang 64.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Tài liệu địa chí Thái Bình, tập 2, Nguyễn Quang Ân và Nguyễn Thanh, trang 298.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1263
 +Cached time: 20181011080453
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.080 seconds
 +Real time usage: 0.100 seconds
 +Preprocessor visited node count: 272/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 16041/​2097152 bytes
 +Template argument size: 449/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 798/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.013/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 764 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​68.558 ​     1 -total
 + ​46.24% ​  ​31.701 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​43.50% ​  ​29.822 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​35.72% ​  ​24.486 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​32.75% ​  ​22.455 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_H&#​432;​ng_H&​agrave;​
 + ​27.72% ​  ​19.007 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.82%    5.359      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.90%    4.732      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​agrave;​i_c&​ugrave;​ng_t&​ecirc;​n
 +  3.34%    2.290     33 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +  2.56%    1.755      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hatnote
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​777799-0!canonical and timestamp 20181011080452 and revision id 21311438
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +</​HTML>​
00032000032nghngh.txt · Last modified: 2018/11/07 09:23 (external edit)