User Tools

Site Tools


02003--ak-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

02003--ak-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đak Ơ</​b>​ là một xã thuộc huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Đak Ơ có diện tích 246,​9337 km²,​ dân số năm 2015 là 3.275 hộ với số dân là 15.764 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 64 người/​km².
 +</​p><​p>​Đak Ơ là một xã biên giới với số hộ đồng bào dân tộc chiếm trên 35% với 1.217 hộ và số dân là 5.656 người, chủ yếu là người X'​tiêng,​ là xã đặc biệt khó khăn của Huyện Bù Gia Mập với số hộ nghèo năm 2015 chiếm 12,39% toàn xã.
 +</​p><​p>​Xã Đak Ơ là một vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn của huyện Bù Gia Mập với chủ yếu là các loại cây nông sản như điều, tiêu, cao su....với diện tích điều là 3.434 ha, tiêu là 351 ha, cao su 4.228 ha với giá trị sản xuất nông nghiệp(cây lâu năm)ước đạt 1.250 triệu đồng (giá so sánh 2010) chiếm 11,1% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp(cây lâu năm) trên toàn huyện Bù Gia Mập.
 +</​p><​p>​Từ khi huyện Bù Gia Mập được tái lập vào ngày 01.08.2015 tổng số đơn vị hành chính của huyện còn lại 08 xã thì Đak Ơ được xem là một trong những xã phát triển nhất của huyện Bù Gia Mập với số lượng dân số và tiềm lực kinh tế phát triển.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1332
 +Cached time: 20181012094901
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.160 seconds
 +Real time usage: 0.240 seconds
 +Preprocessor visited node count: 876/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 33753/​2097152 bytes
 +Template argument size: 634/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1742/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.062/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.06 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 199.400 ​     1 -total
 + ​67.31% ​ 134.226 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​61.39% ​ 122.418 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​31.18% ​  ​62.168 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​17.38% ​  ​34.656 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.93% ​  ​25.773 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.33%   ​16.607 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_B&​ugrave;​_Gia_M&#​7853;​p
 +  6.78%   ​13.517 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.51%   ​12.974 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_B&​igrave;​nh_Ph&#​432;&#​7899;​c
 +  6.44%   ​12.835 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1262869-0!canonical and timestamp 20181012094901 and revision id 40663265
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
02003--ak-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)