User Tools

Site Tools


02042--b-c-ho-ng-sa-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

02042--b-c-ho-ng-sa-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Đá Bắc</​b>​ hoặc <​b>​bãi đá Bắc</​b>​ là một rạn san hô vòng thuộc nhóm đảo Lưỡi Liềm của quần đảo Hoàng Sa. Đá Bắc nằm cách đảo Hoàng Sa thuộc khu trung tâm nhóm Lưỡi Liềm khoảng 34 hải lý (62,5 km), cách đảo Phú Lâm thuộc khu trung tâm nhóm An Vĩnh khoảng 50 hải lý (92,7 km), cách bãi Ốc Tai Voi ở cực nam 92,5 hải lý (171,3 km) và là điểm cực bắc của cả quần đảo.
 +</​p><​p>​Đá Bắc là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan và Trung Quốc. Hiện Trung Quốc đang kiểm soát đá này.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Tên gọi: <​i>​đá Bắc</​i>​ hoặc <​i>​bãi đá Bắc</​i>;​ tiếng Anh: <​i>​North Reef</​i>;​ tiếng Trung: <span lang="​zh-Hans">​北礁</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Běi jiāo</​span></​i>,​ Hán-Việt:​ <​i>​Bắc tiêu</​i></​li>​
 +<​li>​Đặc điểm: dài khoảng 7 hải lý (13 km) khi tính từ tây sang đông và rộng tối đa là 2,5 hải lý (4,​6 km).<​sup id="​cite_ref-s161_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Trên vành san hô của rạn san hô vòng này còn có nhiều hòn đá nổi lên. Đây hoàn toàn không phải là một đảo.</​li></​ul><​p>​Ngày 24 tháng 6 năm 2012, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) quyết định thành lập bốn khu bảo tồn "di sản văn vật dưới nước"​ tại quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá Bắc.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Tháng 11 năm 2014, thành phố Đà Nẵng lấy tên đá Bắc của quần đảo Hoàng Sa để đặt tên cho một con đường dài 640 m, rộng 10,5 m nối từ đường Lê Văn Hiến với đường Chương Dương, gọi là đường Đảo Đá Bắc thuộc phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<div style="​float:​ left;"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​NorthReef.jpg/​220px-NorthReef.jpg"​ width="​220"​ height="​151"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​NorthReef.jpg/​330px-NorthReef.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​NorthReef.jpg/​440px-NorthReef.jpg 2x" data-file-width="​508"​ data-file-height="​348"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Ảnh vệ tinh chụp đá Bắc (nguồn: NASA)</​div></​div></​div></​div>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1267
 +Cached time: 20181010201405
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.228 seconds
 +Real time usage: 0.300 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1438/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 43707/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4112/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3638/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.090/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.38 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 232.755 ​     1 -total
 + ​53.45% ​ 124.407 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Disputed_Islands
 + ​46.65% ​ 108.587 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​25.87% ​  ​60.205 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.00% ​  ​30.266 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​12.77% ​  ​29.722 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 + ​10.30% ​  ​23.965 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map
 +  8.75%   ​20.373 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_b&​aacute;​o
 +  8.41%   ​19.580 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Qu&#​7847;​n_&#​273;&#​7843;​o_Ho&​agrave;​ng_Sa
 +  7.39%   ​17.202 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1325670-0!canonical and timestamp 20181010201405 and revision id 26346663
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
02042--b-c-ho-ng-sa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)