User Tools

Site Tools


02043--b-ng-bay-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

02043--b-ng-bay-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​Đá <​b>​Bông Bay</​b>​ là một rạn san hô vòng thuộc nhóm đảo An Vĩnh của quần đảo Hoàng Sa. Đá này nằm ở góc đông nam của quần đảo, cách đảo Phú Lâm thuộc khu trung tâm nhóm An Vĩnh gần 48 hải lý (89 km) về phía nam đông nam và cách đảo Quang Hoà thuộc khu trung tâm nhóm Lưỡi Liềm khoảng 53 hải lý (98 km) về phía đông nam.
 +</​p><​p>​Đá Bông Bay là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan và Trung Quốc. Hiện nay, Trung Quốc đang kiểm soát đá này.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Tên gọi: <​i>​đá Bông Bay</​i>;​ tiếng Anh: <​i>​Bombay Reef</​i>;​ tiếng Trung: <span lang="​zh-Hans">​浪花礁</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Lànghuā jiāo</​span></​i>,​ Hán-Việt:​ <​i>​Lãng Hoa tiêu</​i></​li>​
 +<​li>​Đặc điểm: dáng thon dài, đa phần chìm dưới nước. Chiều dài tính từ đông sang tây khoảng 10 hải lý (18,​5 km).<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.</​li></​ul>​
 +<​p>​Năm 1929, phái đoàn Perrier-Rouville của Pháp từng đề xuất kế hoạch xây dựng một ngọn đèn biển tại đá Bông Bay.<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Ngày nay, tại đây có một hải đăng do Trung Quốc xây dựng.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book"><​i>​Sailing Directions 161 (Enroute) - South China Sea and the Gulf of Thailand</​i>​ (ấn bản 13). Bethesda, Maryland: National Geospatial-Intelligence Agency. 2011. tr. 7.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A%C4%90%C3%A1+B%C3%B4ng+Bay&​amp;​rft.btitle=Sailing+Directions+161+%28Enroute%29+-+South+China+Sea+and+the+Gulf+of+Thailand&​amp;​rft.date=2011&​amp;​rft.edition=13&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pages=7&​amp;​rft.place=Bethesda%2C+Maryland&​amp;​rft.pub=National+Geospatial-Intelligence+Agency&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Chronology until 1992” (bằng tiếng Anh). Cục Thông tin Đối ngoại (Việt Nam). 20 tháng 6 năm 2011<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 8 tháng 8 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A%C4%90%C3%A1+B%C3%B4ng+Bay&​amp;​rft.btitle=Chronology+until+1992&​amp;​rft.date=20+th%C3%A1ng+6+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=C%E1%BB%A5c+Th%C3%B4ng+tin+%C4%90%E1%BB%91i+ngo%E1%BA%A1i+%28Vi%E1%BB%87t+Nam%29&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.vietnam.vn%2Fchronology-until-1992-c1070n20120105114207828.htm&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ </​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<div style="​float:​ left;"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6e/​BombayReef.jpg/​220px-BombayReef.jpg"​ width="​220"​ height="​146"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6e/​BombayReef.jpg/​330px-BombayReef.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6e/​BombayReef.jpg/​440px-BombayReef.jpg 2x" data-file-width="​3032"​ data-file-height="​2008"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Ảnh vệ tinh chụp đá Bông Bay (nguồn: NASA). Đá này là một rạn vòng với vành san hô bao bọc lấy một vụng biển.</​div></​div></​div></​div>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1248
 +Cached time: 20181011022212
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.180 seconds
 +Real time usage: 0.247 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1418/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 41626/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4134/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2151/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.074/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.44 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 191.428 ​     1 -total
 + ​58.56% ​ 112.103 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Disputed_Islands
 + ​53.13% ​ 101.702 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​19.55% ​  ​37.430 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.30% ​  ​25.453 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​11.23% ​  ​21.495 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 + ​10.65% ​  ​20.389 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Qu&#​7847;​n_&#​273;&#​7843;​o_Ho&​agrave;​ng_Sa
 +  9.42%   ​18.031 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  9.37%   ​17.944 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map
 +  6.94%   ​13.288 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1325676-0!canonical and timestamp 20181011022212 and revision id 26346662
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
02043--b-ng-bay-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)