User Tools

Site Tools


02051--ch-sierra-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

02051--ch-sierra-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Ếch Sierra</​b>,​ tên khoa học <​i><​b>​Geobatrachus walkeri</​b></​i>,​ là một loài ếch trong họ Craugastoridae hoặc họ Strabomantidae (tùy theo việc họ Strabomantidae có được công nhận hay không), thuộc chi đơn loài <​i><​b>​Geobatrachus</​b></​i>​. Chúng là loài đặc hữu của vùng Sierra Santa Marta, Colombia.
 +</​p><​p>​Môi trường sống tự nhiên của chúng là rừng mây ẩm nhiệt đới và cận nhiệt đới. Loài này đang bị đe dọa do mất môi trường sống.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​.
 +</p>
  
 +<​p>​Được Ardila-Robayo (1979) gán không chắc chắn vào Eleutherodactylinae (nay là Brachycephalidae)<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Được Hedges và ctv (2008) gán tạm thời vào Strabomantidae hay Strabomantinae theo định nghĩa của họ về họ/phân họ này<sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Pyron và Wiens (2011) cũng không gộp loài này vào phân tích của họ và tạm thời đặt nó ở vị trí không chắc chắn (<​i>​incertae sedis</​i>​) trong họ Craugastoridae<​sup id="​cite_ref-Pyron2011_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​.
 +</p>
 +
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-IUCN-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span id="​CITEREFRamírez_Pinilla,​_M.P.,​_Osorno-Muñoz,​_M.,​_Rueda,​_J.V.,​_Amézquita,​_A._&​amp;​_Ardila-Robayo,​_M.C.2013"​ class="​citation web">​Ramírez Pinilla, M.P., Osorno-Muñoz,​ M., Rueda, J.V., Amézquita, A. &amp; Ardila-Robayo,​ M.C. (2004). “<​i>​Geobatrachus walkeri</​i>​”. <​i>​Sách Đỏ IUCN các loài bị đe dọa. Phiên bản 2013.1</​i>​. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 18 tháng 9 năm 2013</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A%E1%BA%BEch+Sierra&​amp;​rft.atitle=Geobatrachus+walkeri&​amp;​rft.au=Ram%C3%ADrez+Pinilla%2C+M.P.%2C+Osorno-Mu%C3%B1oz%2C+M.%2C+Rueda%2C+J.V.%2C+Am%C3%A9zquita%2C+A.+%26+Ardila-Robayo%2C+M.C.&​amp;​rft.aulast=Ram%C3%ADrez+Pinilla%2C+M.P.%2C+Osorno-Mu%C3%B1oz%2C+M.%2C+Rueda%2C+J.V.%2C+Am%C3%A9zquita%2C+A.+%26+Ardila-Robayo%2C+M.C.&​amp;​rft.date=18+th%C3%A1ng+9+n%C4%83m+2013&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=S%C3%A1ch+%C4%90%E1%BB%8F+IUCN+c%C3%A1c+lo%C3%A0i+b%E1%BB%8B+%C4%91e+d%E1%BB%8Da.+Phi%C3%AAn+b%E1%BA%A3n+2013.1&​amp;​rft.pub=Li%C3%AAn+minh+B%E1%BA%A3o+t%E1%BB%93n+Thi%C3%AAn+nhi%C3%AAn+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.iucnredlist.org%2Fdetails%2F57081&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A%E1%BA%BEch+Sierra&​amp;​rft.btitle=Danh+s%C3%A1ch+l%C6%B0%E1%BB%A1ng+c%C6%B0+trong+s%C3%A1ch+%C4%90%E1%BB%8F&​amp;​rft.date=3+th%C3%A1ng+7+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=IUCN&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.iucnredlist.org%2Fdocuments%2Famphibians%2Fgaa_redlist_by_genus.xls&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Ardila-Robayo,​ M. C. 1979. Status sistematico del genero Geobatrachus Ruthven, 1915 (Amphibia: Anura). <​i>​Caldasia</​i>​. Bogotá 12: 383-495.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Hedges S. B., W. E. Duellman, M. P. Heinicke. 2008. New World direct-developing frogs (Anura: Terrarana): molecular phylogeny, classification,​ biogeography,​ and conservation. <​i>​Zootaxa</​i>​ 1737: 1-182.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Pyron2011-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Pyron R. A., J. J. Wiens. 2011. A large-scale phylogeny of Amphibia including over 2800 species, and a revised classification of advanced frogs, salamanders,​ and caecilians. <​i>​Molecular Phylogenetics and Evolution</​i>​ 61: 543-583.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1269
 +Cached time: 20181011154859
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.192 seconds
 +Real time usage: 0.245 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1821/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 24886/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1291/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3752/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.049/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.62 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 210.462 ​     1 -total
 + ​56.65% ​ 119.220 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​35.99% ​  ​75.742 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​29.44% ​  ​61.961 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​20.01% ​  ​42.109 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IUCN2013.1
 + ​18.73% ​  ​39.414 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IUCN
 + ​17.27% ​  ​36.347 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  7.37%   ​15.519 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Strabomantidae-stub
 +  6.52%   ​13.729 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  5.15%   ​10.839 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​670952-0!canonical and timestamp 20181011154858 and revision id 26442851
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
02051--ch-sierra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)