User Tools

Site Tools


02060--elezniki-la-gi

Železniki là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Gorenjska của Slovenia. Železniki có diện tích 163.8 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 6786 người. Thủ phủ khu tự quản Železniki đóng tại Železniki[1].

02060--elezniki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)