User Tools

Site Tools


02066--empeter-vrtojba-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

02066--empeter-vrtojba-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Šempeter-Vrtojba</​b>​ là một khu tự quản của Slovenia. Šempeter-Vrtojba có diện tích  km², dân số là người (năm).
 +Khu tự quản này bao gồm các thị trấn Šempeter pri Gorici và các làng lân cận Vrtojba.
 +</​p><​p>​Cả hai khu định cư này từng là vùng ngoại ô của thị trấn Gorizia cho đến khi năm 1947, khi họ trở thành một phần của Nam Tư trong khi Gorizia vẫn là một phần của Ý. Kể từ đó, chúng bắt đầu một khu thành thị sự phát triển riêng. Ngày nay, khu tự quản Šempeter-Vrtojba tạo thành một khu vực đô thị liên tục duy nhất với các thị trấn lân cận của Nova Gorica và Gorizia.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Kể từ tháng năm 2011, ba đô thị tham gia trong một khu vực chung đô thị xuyên biên giới, quản lý bởi một chính quyền chung. hội đồng quản lý.<sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1244
 +Cached time: 20181010225138
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.568 seconds
 +Real time usage: 0.662 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3623/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 98028/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3093/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 25/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1898/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.134/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.41 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 461.893 ​     1 -total
 + ​79.46% ​ 367.002 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​59.46% ​ 274.663 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​10.18% ​  ​47.043 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  9.91%   ​45.789 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&​aacute;​c_khu_t&#​7921;​_qu&#​7843;​n_c&#​7911;​a_Slovenia
 +  8.66%   ​40.009 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.69%   ​35.524 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  6.42%   ​29.646 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  6.27%   ​28.963 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 +  6.09%   ​28.108 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​780988-0!canonical and timestamp 20181010225138 and revision id 20464556
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
02066--empeter-vrtojba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)