User Tools

Site Tools


02082--gua-azul-do-norte-la-gi

Água Azul do Norte là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 7576,621 km², dân số năm 2007 là 28751 người, mật độ 3,79 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02082--gua-azul-do-norte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)