User Tools

Site Tools


02085--gua-clara-la-gi

Água Clara là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 11031 km², dân số năm 2007 là 13181 người, mật độ 1,19 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02085--gua-clara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)