User Tools

Site Tools


02088--gua-doce-do-norte-la-gi

Água Doce do Norte là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 484,046 km², dân số năm 2007 là 11680 người, mật độ 24,13 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
02088--gua-doce-do-norte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)