User Tools

Site Tools


02089--gua-doce-la-gi

Água Doce là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 1311 km², dân số năm 2007 là 6882 người, mật độ 5,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02089--gua-doce-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)