User Tools

Site Tools


02093--gua-preta-la-gi

Água Preta là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 5328,6 km², dân số năm 2007 là 29391 người, mật độ 5,52 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02093--gua-preta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)