User Tools

Site Tools


02096--guas-de-chapec-la-gi

Águas de Chapecó là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 139,132 km², dân số năm 2007 là 5293 người, mật độ 38 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02096--guas-de-chapec-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)