User Tools

Site Tools


02098--guas-frias-la-gi

Águas Frias là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 75,162 km², dân số năm 2007 là 2551 người, mật độ 27,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02098--guas-frias-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)