User Tools

Site Tools


02099--guas-mornas-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

02099--guas-mornas-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Águas Mornas</​b>​ là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 360,​7 km²,​ dân số năm 2007 là 5140 người, mật độ 14,2 người/​km².<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​
 +Đô thị này nằm vĩ độ 27 º 41'38 "nam và kinh độ 48 º 49'​25"​ tây, với độ cao 70 mét (trụ sở cơ quan chính quyền), có diện tích 360,757 km ². Du lịch là ngành kinh tế chủ yếu của khu vực này. Đô thị được biết đến với các suối khoáng nóng thu hút hàng ngàn khách du lịch trong hồ bơi của họ với nước ở 39 °C quanh năm.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1331
 +Cached time: 20181011161241
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.292 seconds
 +Real time usage: 0.376 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3075/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 27274/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3868/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 271/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.081/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.36 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 321.917 ​     1 -total
 + ​94.96% ​ 305.704 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​72.41% ​ 233.091 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​10.95% ​  ​35.258 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  9.34%   ​30.076 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  9.13%   ​29.397 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  7.62%   ​24.520 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  5.47%   ​17.604 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​c&#​7897;​t
 +  5.26%   ​16.918 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  4.65%   ​14.969 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​densdisp
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1347820-0!canonical and timestamp 20181011161240 and revision id 26058903
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
02099--guas-mornas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)