User Tools

Site Tools


02102--h-i-s-m-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

02102--h-i-s-m-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Đá Hải Sâm</​b>​ là một rạn san hô vòng thuộc nhóm đảo Lưỡi Liềm của quần đảo Hoàng Sa. Đá này nằm cách đảo Quang Ảnh khoảng 1,5 hải lý (2,8 km) về phía đông và cách đảo Hữu Nhật khoảng 0,5 hải lý (0,9 km) về phía nam.<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Đá Hải Sâm là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan và Trung Quốc. Hiện nay, Trung Quốc đang kiểm soát rạn vòng này.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Tên gọi: <​i>​đá Hải Sâm</​i>;​ tiếng Anh: <​i>​Antelope Reef</​i>;​ tiếng Trung: <span lang="​zh-Hans">​羚羊礁</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Língyáng jiāo</​span></​i>,​ Hán-Việt:​ <​i>​Linh Dương tiêu</​i></​li>​
 +<​li>​Đặc điểm: dài khoảng 3 hải lý (5,6 km), rộng khoảng 2 hải lý (3,​7 km)<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ và chìm xuống nước khi thuỷ triều lên. Ở góc đông nam nổi lên một cồn cát cao 1 m so với mực nước biển và rộng 1 ha; Trung Quốc gọi nó là 筐仔沙洲 (Hán-Việt:​ <​i>​Khuông Tử sa châu</​i>​),​ tức <​i>​bãi cát Khuông Tử</​i>​.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​li></​ul>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​United States. Hydrographic Office (1937). <​i>​Publications:​ Issue 125</​i>​. United States. Hydrographic Office. tr. 131.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A%C4%90%C3%A1+H%E1%BA%A3i+S%C3%A2m&​amp;​rft.au=United+States.+Hydrographic+Office&​amp;​rft.aulast=United+States.+Hydrographic+Office&​amp;​rft.btitle=Publications%3A+Issue+125&​amp;​rft.date=1937&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pages=131&​amp;​rft.pub=United+States.+Hydrographic+Office&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Great Britain. Hydrographic Dept, John Phillips (thuyền trưởng) (1906). <​i>​The China Sea Directory (volume 2)</​i>​ (ấn bản 5). Hydrographic Office (Admiralty),​ in bởi Eyre and Spottiswoode. tr. 126.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A%C4%90%C3%A1+H%E1%BA%A3i+S%C3%A2m&​amp;​rft.au=Great+Britain.+Hydrographic+Dept%2C+John+Phillips+%28thuy%E1%BB%81n+tr%C6%B0%E1%BB%9Fng%29&​amp;​rft.aulast=Great+Britain.+Hydrographic+Dept%2C+John+Phillips+%28thuy%E1%BB%81n+tr%C6%B0%E1%BB%9Fng%29&​amp;​rft.btitle=The+China+Sea+Directory+%28volume+2%29&​amp;​rft.date=1906&​amp;​rft.edition=5&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pages=126&​amp;​rft.pub=Hydrographic+Office+%28Admiralty%29%2C+in+b%E1%BB%9Fi+Eyre+and+Spottiswoode&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book"><​i>​Sailing Directions 161 (Enroute) - South China Sea and the Gulf of Thailand</​i>​ (ấn bản 13). Bethesda, Maryland: National Geospatial-Intelligence Agency. 2011. tr. 6.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A%C4%90%C3%A1+H%E1%BA%A3i+S%C3%A2m&​amp;​rft.btitle=Sailing+Directions+161+%28Enroute%29+-+South+China+Sea+and+the+Gulf+of+Thailand&​amp;​rft.date=2011&​amp;​rft.edition=13&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pages=6&​amp;​rft.place=Bethesda%2C+Maryland&​amp;​rft.pub=National+Geospatial-Intelligence+Agency&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“第一节 西沙群岛的主要岛礁”. 海南史志网. 11 tháng 6 năm 2009<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 30 tháng 10 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A%C4%90%C3%A1+H%E1%BA%A3i+S%C3%A2m&​amp;​rft.btitle=%E7%AC%AC%E4%B8%80%E8%8A%82+%E8%A5%BF%E6%B2%99%E7%BE%A4%E5%B2%9B%E7%9A%84%E4%B8%BB%E8%A6%81%E5%B2%9B%E7%A4%81&​amp;​rft.date=2012-10-30&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=%E6%B5%B7%E5%8D%97%E5%8F%B2%E5%BF%97%E7%BD%91&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.hnszw.org.cn%2Fdata%2Fnews%2F2009%2F06%2F43638%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
  
 +<div style="​float:​ left;"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2f/​Paracel_Islands_%28Vietnamese_names%29.png/​250px-Paracel_Islands_%28Vietnamese_names%29.png"​ width="​250"​ height="​269"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​2/​2f/​Paracel_Islands_%28Vietnamese_names%29.png 1.5x" data-file-width="​328"​ data-file-height="​353"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Vị trí của đá Hải Sâm trong quần đảo.</​div></​div></​div></​div>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1270
 +Cached time: 20181010212810
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.212 seconds
 +Real time usage: 0.291 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1538/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 58619/​2097152 bytes
 +Template argument size: 9059/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 4/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3798/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.076/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.43 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 218.021 ​     1 -total
 + ​55.09% ​ 120.105 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Disputed_Islands
 + ​49.60% ​ 108.142 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​20.44% ​  ​44.563 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.11% ​  ​30.754 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 + ​12.06% ​  ​26.294 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 +  9.80%   ​21.369 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Qu&#​7847;​n_&#​273;&#​7843;​o_Ho&​agrave;​ng_Sa
 +  9.53%   ​20.784 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map
 +  8.84%   ​19.280 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.21%   ​13.547 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1325928-0!canonical and timestamp 20181010212810 and revision id 26346669
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
02102--h-i-s-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)