User Tools

Site Tools


02109--i-h-c-paris-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

02109--i-h-c-paris-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em;​background:​ #​ffffff;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #​ffffff;">​Viện Đại học Paris</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Armoiries de l'​Université de Paris.png"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ad/​Armoiries_de_l%27Universit%C3%A9_de_Paris.png/​225px-Armoiries_de_l%27Universit%C3%A9_de_Paris.png"​ width="​225"​ height="​252"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ad/​Armoiries_de_l%27Universit%C3%A9_de_Paris.png/​338px-Armoiries_de_l%27Universit%C3%A9_de_Paris.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ad/​Armoiries_de_l%27Universit%C3%A9_de_Paris.png/​450px-Armoiries_de_l%27Universit%C3%A9_de_Paris.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​1008"/></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên bản địa</​th><​td>​
 +Université de Paris</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên Latinh</​th><​td>​
 +Universitas magistrorum et scholarium Parisiensis</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khẩu hiệu</​th><​td>​
 +<​i>​Hic et ubique terrarum</​i>​ (Latin)<​br/>​Ở đây và bất cứ nơi đâu trên Địa cầu</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:#​d9d9d9;​text-color:#​930011;">​Thông tin chung</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loại hình</​th><​td>​
 +Hội đoàn, từ khoảng 1150 đến 1793; công lập, từ 1896 đến 1970</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Hoạt động</​th><​td>​
 +khoảng 1150–1793,​ 1896 - 1970<​span style="​display:​none">​ (<​span class="​dtend">​1970</​span>​)</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khuôn viên</​th><​td>​
 +Thành thị</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Vị trí</​th><​td>​
 +Paris, Pháp</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Viện Đại học Paris</​b>​ (tiếng Pháp: <​i>​Université de Paris</​i>​) là một viện đại học nổi tiếng ở Paris, Pháp, và là một trong những viện đại học ra đời sớm nhất ở châu Âu. Nó được thành lập vào giữa thế kỷ 12 và chính thức được công nhận là một viện đại học trong khoảng thời gian năm 1160 đến 1250.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Sau nhiều thay đổi, bao gồm một thế kỷ ngừng hoạt động (từ 1793 đến 1896), Viện Đại học Paris được chia thành 13 viện đại học độc lập (Viện Đại học Paris I–XIII) vào năm 1970.
 +</​p><​p>​Viện Đại học Paris thường được gọi là <​b>​Sorbonne</​b>​ hay <b>la Sorbonne</​b>​ theo tên Trường Đại học Sorbonne (<​i>​Collège de Sorbonne</​i>​) do Robert de Sorbon thành lập vào khoảng năm 1257, mặc dù nó chưa bao giờ nằm hoàn toàn ở Sorbonne. Xét theo niên đại thì Viện Đại học Paris còn lâu đời hơn Trường Đại học Sorbonne, và Sorbonne chỉ là một thành phần của Viện Đại học Paris. Trong số 13 viện đại học tách ra sau này thì Viện Đại học Paris I–IV nằm trong phạm vi của Trường Đại học Sorbonne cổ, và chỉ ba trong số này có chữ "​Sorbonne"​ trong danh xưng của mình.
 +</​p><​p>​Mười ba viện đại học vừa kể độc lập với nhau, một số thuộc học khu Creteil hay Versailles, thay vì học khu Paris. Một số chức năng quản lý còn lại của 13 viện đại học về mặt chính thức do vị giám đốc của học khu Paris giám sát, văn phòng đặt ở Sorbonne. Gần đây, các viện đại học này có xu hướng liên kết lại với nhau thành hai nhóm: nhóm Sorbonne Paris Cité và nhóm Viện Đại học Sorbonne.
 +</p>
  
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Sorbonne_17thc.jpg/​300px-Sorbonne_17thc.jpg"​ width="​300"​ height="​201"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Sorbonne_17thc.jpg/​450px-Sorbonne_17thc.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​d/​d4/​Sorbonne_17thc.jpg 2x" data-file-width="​467"​ data-file-height="​313"/> ​ <div class="​thumbcaption">​La Sorbonne, Paris, thế kỷ 17</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​Sorbonne_DSC09369.jpg/​300px-Sorbonne_DSC09369.jpg"​ width="​300"​ height="​225"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​Sorbonne_DSC09369.jpg/​450px-Sorbonne_DSC09369.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​Sorbonne_DSC09369.jpg/​600px-Sorbonne_DSC09369.jpg 2x" data-file-width="​2592"​ data-file-height="​1944"/> ​ <div class="​thumbcaption">​La Sorbonne ngày nay, nhìn cùng một góc độ với bức họa thế kỷ 17</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Mười ba viện đại học tách ra từ Viện Đại học Paris nay thuộc ba học khu ở vùng Île-de-France.
 +</p>
 +
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Haskins,​ C. H.: <​i>​The Rise of Universities</​i>,​ page 292. Henry Holt and Company, 1923.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Đại học Paris</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1340
 +Cached time: 20181011102252
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.096 seconds
 +Real time usage: 0.133 seconds
 +Preprocessor visited node count: 873/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 13745/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1495/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 302/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.025/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.16 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​98.757 ​     1 -total
 + ​61.77% ​  ​61.006 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_tr&#​432;&#​7901;​ng_h&#​7885;​c
 + ​54.17% ​  ​53.499 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​12.46% ​  ​12.307 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Gi&​aacute;​o_d&#​7909;​c
 + ​11.57% ​  ​11.424 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 +  9.87%    9.751      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  9.29%    9.178      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  8.19%    8.085      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 +  7.20%    7.110      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +  6.32%    6.240      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Multi_banners
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​89320-0!canonical and timestamp 20181011102252 and revision id 41795014
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
02109--i-h-c-paris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)