User Tools

Site Tools


02111--i-m-cao-pulkovo-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

02111--i-m-cao-pulkovo-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​59°46′18,​52″B</​span>​ <span class="​longitude">​30°19′33,​77″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​59,​76667°B 30,​31667°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​59.76667;​ 30.31667</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dc/​RIAN_archive_62126_Scouts_During_Second_World_War.jpg/​220px-RIAN_archive_62126_Scouts_During_Second_World_War.jpg"​ width="​220"​ height="​129"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dc/​RIAN_archive_62126_Scouts_During_Second_World_War.jpg/​330px-RIAN_archive_62126_Scouts_During_Second_World_War.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dc/​RIAN_archive_62126_Scouts_During_Second_World_War.jpg/​440px-RIAN_archive_62126_Scouts_During_Second_World_War.jpg 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​352"/> ​ <div class="​thumbcaption"><​div class="​magnify"></​div>​Lực lượng trinh sát <a href="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Li%C3%AAn_X%C3%B4"​ title="​Liên Xô">​Liên Xô ở điểm cao Pulkovo vào ngày 1 tháng 3 năm 1942.</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Điểm cao Pulkovo</​b><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ là tên gọi một chuỗi những đồi tọa lạc ở phía Nam Sankt-Peterburg và vùng đất thấp Neva, kéo dài sang phía Tây đến cao nguyên Izhora.
 +</​p><​p>​Điểm cao này có độ cao 74 mét, được bao bọc bởi rìa dưới của gờ đá Baltic-Ladoga (còn gọi là Klint Baltic), nếp đá phiến sét kỉ Cambri, che phủ bởi sông băng Navolok. Đài quan sát Pulkovo tọa lạc ở vị trí cao nhất trong cao điểm Pulkovo. Trong Thời đại đồ đá mới, khu vực này bị ngập trong biển Littorina.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Theo Đại Bách khoa Toàn thư Xô Viết</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1272
 +Cached time: 20181011080854
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.044 seconds
 +Real time usage: 0.062 seconds
 +Preprocessor visited node count: 97/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 1979/​2097152 bytes
 +Template argument size: 0/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 4/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 255/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.019/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 755 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​47.593 ​     1 -total
 + ​88.27% ​  ​42.011 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 +  7.10%    3.379      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1376694-0!canonical and timestamp 20181011080853 and revision id 11271838
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
02111--i-m-cao-pulkovo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)