User Tools

Site Tools


02154--ng-h-ng-la-gi

Đẳng hướng là tính chất của vật thể hay hệ thống có cùng cấu trúc hay tính chất ở theo mọi phương hướng. Trái ngược với tính chất này là tính dị hướng.

Ví dụ:

  • Một mảnh vật liệu trong suốt có chiết suất không thay đổi đối với mọi hướng chiếu tới của tia sáng được gọi là đẳng hướng về chiết suất.
  • Bức xạ phông vi sóng vũ trụ, tương đương bức xạ của vật thể đen ở 2,726 K, là đẳng hướng đến độ chính xác 10−5K.
  • Bất biến quay
  • Dị hướng
  • Đồng nhất
02154--ng-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)