User Tools

Site Tools


02156--ng-nh-t-la-gi

Đồng nhất là khái niệm chỉ tính chất của một vật thể hay một hệ thống, trong đó có sự giống nhau về cấu trúc hoặc tính chất tại mọi vị trí không gian (hoặc không thời gian) trên vật thể hay hệ thống này.

Khái niệm này có thể áp dụng cho nguyên tử, cho một quần thể sinh học, cho một vật rắn, một dung dịch lỏng, cho một thiên hà hay cho cả vũ trụ. Một vật thể hay hệ thống có thể được coi là đồng nhất ở tầm vĩ mô, hoặc ở quy mô tương đương với kích thước của nó, nhưng khi đi vào vi mô, hoặc ở quy mô rất nhỏ so với kích thước của nó, thì nó có thể không còn đồng nhất nữa [1][2].

Phi đồng nhất chỉ tính chất của một vật thể hay một hệ thống không có tính đồng nhất.

02156--ng-nh-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)