User Tools

Site Tools


02162--nh-l-tr-c-quay-song-song-la-gi

Định lý trục quay song song hay còn gọi là định lý Steiner-Huygens, định lý dời trục, công thức dời trục là định lý dùng để tính mômen quán tính của các vật nếu trục quay z không đi qua khối tâm của vật.

Mômen quán tính của một vật rắn đối với một trục nào đó bằng mômen quán tính của vật rắn đối với trục song song đi qua khối tâm cộng với tích số của khối lượng vật rắn và bình phương khoảng cách giữa hai trục[1].

Định lý trục quay song song

Giả sử trục quay z đi qua điểm O của vật rắn A, còn trục thứ hai đi qua khối tâm G và giả sử hai trục này song song với nhau. Gọi r là khoảng cách giữa hai trục, có thể chứng minh được:

Trong đó:

IO là mô men quán tính của vật đối với trục quay đi điểm O
IG là mô men quán tính của vật đối với trục quay đi qua khối tâm G
m là khối lượng của vật
  1. ^ Halliday, Resnick, Walker, Principles of Physics, 9th edition, International student version, John Wiley & Son, 2011, ISBN 978-0-470-56158-4, trang 254
02162--nh-l-tr-c-quay-song-song-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)