User Tools

Site Tools


02170--o-choiseul-la-gi

Đảo Choiseul nhìn từ không gian
Choiseul tại Quần đảo Solomon và các đảo lân cận

Choiseul tên địa phương là Lauru[1], là hòn đảo lớn nhất và chiếm diện phần lớn tỉnh Choiseul, Quần đảo Solomon (2,971  km² so với 3,847  km²). Tên của quần đảo được đặt theo tên của nhà chính trị, nhà ngoại giao, chính khách người Pháp: Étienne François, duc de Choiseul.[2]

Trụ sở hành chính của tỉnh Choiseul nằm trong thị xã Taro, cũng thuộc đảo Choiseul.

  1. ^ Hugo Bernatzik, Südsee; ein Reisebuch, first edition Leipzig 1934
  2. ^ Hugo Bernatzik, Owa Raha. Büchergilde Gutenberg, Vienna / Zürich / Prague, 1936
02170--o-choiseul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)