User Tools

Site Tools


02196--rico-cardoso-la-gi

Érico Cardoso là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 701,458 km², dân số năm 2007 là 10609 người, mật độ 15,12 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
02196--rico-cardoso-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)