User Tools

Site Tools


02242-a-ail-ndia-la-gi

Açailândia là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 5806,307 km², dân số năm 2007 là 90674 người, mật độ 15,62 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02242-a-ail-ndia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)