User Tools

Site Tools


02266-abdon-batista-la-gi

Abdon Batista là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 235,6 km², dân số năm 2007 là 2775 người, mật độ 10,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02266-abdon-batista-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)