User Tools

Site Tools


02268-abel-figueiredo-la-gi

Abel Figueiredo là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 614,252 km², dân số năm 2007 là 6668 người, mật độ 10,86 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02268-abel-figueiredo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)