User Tools

Site Tools


02269-abelardo-luz-la-gi

Abelardo Luz là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 955,368 km², dân số năm 2007 là 18909 người, mật độ 19,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02269-abelardo-luz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)