User Tools

Site Tools


02274-abreu-e-lima-la-gi

Abreu e Lima là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 129,1 km², dân số năm 2007 là 92242 người, mật độ 714,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02274-abreu-e-lima-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)