User Tools

Site Tools


02288-acau-la-gi

Acauã là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1029,41 km², dân số năm 2007 là 6040 người, mật độ 5,87 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02288-acau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)