User Tools

Site Tools


02326-adelastes-hylonomos-la-gi

Adelastes hylonomos là một loài ếch trong họ Nhái bầu. Chúng là đại diện duy nhất của chi Adelastes. Loài này được tìm thấy ở Venezuela và có thể cả Brasil.[2]

Môi trường sống tự nhiên của chúng là các khu rừng ẩm ướt đất thấp nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới.

02326-adelastes-hylonomos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)