User Tools

Site Tools


02351-afonso-bezerra-la-gi

Afonso Bezerra là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 576,248 km², dân số năm 2007 là 10966 người, mật độ 19 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02351-afonso-bezerra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)