User Tools

Site Tools


02352-afonso-cl-udio-la-gi

Afonso Cláudio là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 954,656 km², dân số năm 2007 là 30232 người, mật độ 31,67 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
02352-afonso-cl-udio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)