User Tools

Site Tools


02400-agrestina-la-gi

Agrestina là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 198,86 km², dân số năm 2007 là 21712 người, mật độ 109,18 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02400-agrestina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)