User Tools

Site Tools


02553-alagoa-grande-la-gi

Alagoa Grande là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 320,558 km², dân số năm 2007 là 27432 người, mật độ 85,58 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02553-alagoa-grande-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)