User Tools

Site Tools


02554-alagoa-nova-la-gi

Alagoa Nova là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 122,254 km², dân số năm 2007 là 19163 người, mật độ 156,75 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02554-alagoa-nova-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)