User Tools

Site Tools


02590-alc-ntaras-la-gi

Alcântaras là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 138,598 km², dân số năm 2007 là 10255 người, mật độ 73,99 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02590-alc-ntaras-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)