User Tools

Site Tools


02602-aldeias-altas-la-gi

Aldeias Altas là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 1942,128 km², dân số năm 2007 là 17826 người, mật độ 9,18 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02602-aldeias-altas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)