User Tools

Site Tools


02604-alegre-la-gi

Alegre là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 772,714 km², dân số năm 2007 là 29578 người, mật độ 38,28 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
02604-alegre-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)