User Tools

Site Tools


02634-alfredo-wagner-la-gi

Alfredo Wagner là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 732,277 km², dân số năm 2007 là 8164 người, mật độ 11,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02634-alfredo-wagner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)