User Tools

Site Tools


02651-allopaa-la-gi

Allopaa là một chi động vật lưỡng cư trong họ Dicroglossidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 2 loài ếch sinh sống tại khu vực Kashmir thuộc Pakistan và Ấn Độ, và chúng không bị đe dọa tuyệt chủng[1].

02651-allopaa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)