User Tools

Site Tools


02652-allophryne-la-gi

Allophryne là một chi động vật lưỡng cư trong bộ Anura. Chúng là thành viên duy nhất của họ Allophrynidae.

Chi này có 2 loài[1][2] và không bị đe dọa tuyệt chủng.[3]

02652-allophryne-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)