User Tools

Site Tools


02712-alto-alegre-dos-parecis-la-gi

Alto Alegre dos Parecis là một đô thị thuộc bang Rondônia, Brasil. Đô thị này có diện tích 3958,59 km², dân số năm 2007 là 11615 người, mật độ 2,93 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02712-alto-alegre-dos-parecis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)