User Tools

Site Tools


02716-alto-bela-vista-la-gi

Alto Bela Vista là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 103,592 km², dân số năm 2007 là 2021 người, mật độ 17,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02716-alto-bela-vista-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)