User Tools

Site Tools


02717-alto-boa-vista-la-gi

Alto Boa Vista là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 2241,826 km², dân số năm 2007 là 5066 người, mật độ 2,26 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02717-alto-boa-vista-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)