User Tools

Site Tools


02719-alto-do-rodrigues-la-gi

Alto do Rodrigues là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 191,311 km², dân số năm 2007 là 10424 người, mật độ 54,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02719-alto-do-rodrigues-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)