User Tools

Site Tools


02722-alto-horizonte-la-gi

Alto Horizonte là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 503,762 km², dân số năm 2007 là 2872 người, mật độ 5,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
02722-alto-horizonte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)