User Tools

Site Tools


02726-alto-para-so-de-goi-s-la-gi

Alto Paraíso de Goiás là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 2593,885 km², dân số năm 2007 là 7652 người, mật độ 3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
02726-alto-para-so-de-goi-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)