User Tools

Site Tools


02730-alto-parna-ba-la-gi

Alto Parnaíba là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 11132,105 km², dân số năm 2007 là 10202 người, mật độ 0,92 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02730-alto-parna-ba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)