User Tools

Site Tools


02733-alto-rio-novo-la-gi

Alto Rio Novo là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 227,725 km², dân số năm 2007 là 6171 người, mật độ 27,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
02733-alto-rio-novo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)