User Tools

Site Tools


02734-alto-santo-la-gi

Alto Santo là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 1338,743 km², dân số năm 2007 là 18222 người, mật độ 13,61 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
02734-alto-santo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)